V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch HCM