V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06-2019 của Bộ GDĐT