V/v tổ chức các hoạt động trong tháng hành động phong chống ma túy năm 2019