V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới