V/v tiếp tục cho trẻ MN-HS phổ thông và sinh viên nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19