V/v tiếp tục cho HS MN-TH-THCS nghỉ học phòng dịch Covid-19