V/v thông báo chương trình học bổng cho SV quốc tế tại Indonesia