V/v nhắc nhở việc đảm bào an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp và công tác huy động học sinh ra lớp