V/v thực hiện một số nhiệm vụ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19_TTGDTX