Quyết định v/v thành lập Ban kiểm kê tài sản cố định năm 2018_TTGDTX