Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019_TTGDTX